W ilu egzemplarzach i kiedy wystawia się CMR?

Konwencja CMR podpisana w Genewie ponad 70 lat temu dotyczy zarobkowego przewozu międzypaństwowego z wyłączeniem – między innymi – przesyłek pocztowych. Międzynarodowy List Przewozowy stanowi podstawowy dokument potwierdzający zawarcie umowy o transport i może przyjmować różne postacie ze względu na to, że konwencja nie wskazuje jego uniwersalnego wzoru.

Osoby działające w branży przewozowej nierzadko napotykają wątpliwości dotyczące tego, ile egzemplarzy CMR należy wystawić i kiedy powinno się to uczynić. Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych znajdziesz poniżej.

Co to jest CMR? Ile egzemplarzy dokumentu należy wystawić?

Międzynarodowy List Przewozowy, w skrócie CMR, jest dowodem na to, że między stronami została zawarta umowa o przewóz. W związku z tym dokument powinien zawierać takie informacje jak nazwa i adres nadawcy, odbiorcy oraz przewoźnika, miejsce załadunku czy wyładunku, a także opis przewożonego towaru, w tym między innymi jego rodzaj, ilość, wagę lub sposób pakowania.

Istotne są również dane dotyczące kosztów generowanych przez przewóz. Ponadto na dokumencie powinno być zawarte oświadczenie, że podlega on przede wszystkim przepisom Konwencji CMR. List może również w razie konieczności zawierać dodatkowe elementy, na przykład wartość przewożonego towaru.

W praktyce można spotkać się często z jedną wątpliwością dotyczącą wystawiania CMR – ile egzemplarzy należy przygotować? Zazwyczaj wystawia się 3 kopie, po jednej dla nadawcy, odbiorcy oraz przewoźnika. Co więcej, każda z nich ma odrębny kolor – odpowiednio czerwony, niebieski i zielony.

Zdarza się jednak, że przygotowuje się również czwartą kopię, która służy celom administracyjnym. Dodatkowe listy mogą również wynikać z obecności kilku pojazdów przewozowych czy partii towaru. Każda kopia CMR ma taką samą moc prawną, o ile została podpisana przez nadawcę i przewoźnika, a także jest opieczętowana.

Ile egzemplarzy CMR trzeba przygotować i kto jest odpowiedzialny za braki w liście?

W przypadku rozważania kwestii tego, ile egzemplarzy CMR należy przygotować, nie sposób nie wspomnieć o odpowiedzialności, która ciąży zarówno na nadawcy, jak i na przewoźniku – jednak pod odmiennymi względami.

Konwencja nie mówi wprost, kto powinien wystawić list przewozowy. Wskazuje natomiast, że w przypadku braku miejsca i daty jego wystawienia odpowiedzialność za takie uchybienie ciąży na przewoźniku. Podobnie rzecz się ma w przypadku oświadczenia o tym, że przewóz podlega Konwencji CMR. Co więcej, w celu ochrony swoich interesów przewoźnik zawsze powinien się upewnić, że dane zawarte w liście są zgodne ze stanem faktycznym.

Pamiętajmy również, że Konwencja nakłada określone obowiązki oraz nadaje prawa stronom umowy, choć niekoniecznie są one związane z samym listem. Nasza firma, świadcząc usługi transportowe na terenie całej Europy, zawsze o nich pamięta!

CMR – kiedy się wystawia?

Nie ulega wątpliwości, że CMR jako dokument znacznie ułatwia świadczenie usług przewozowych. Mimo wszystko nie ma jednak obowiązku jego wystawiania ani posiadania. Jeżeli list nie zostanie przygotowany, fakt ten nie wpływa na zapisy zawarte w umowie ani jej ważność.

Warto jednak wiedzieć, że istnieją sytuacje, gdy CMR nie należy wystawiać. Wiąże się to z tym, że Konwencja nie obejmuje przewozu niektórych rodzajów towarów, w tym przesyłek pocztowych, zwłok czy też rzeczy przesiedlenia, czyli takich, które są przewożone na przykład w ramach przeprowadzki i służą do własnego użytku.

W innych przypadkach wystawienie CMR jest wskazane, choć – jak wspomnieliśmy – nieobowiązkowe. Świadcząc usługi transportowe w ramach firmy KMC-Services, zawsze dążymy do tego, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy wszystkich stron danej umowy.

Należy pamiętać, że w ramach Konwencji CMR przewozy mogą wykonywać również organizacje, państwa oraz funkcjonujące w nich instytucje. Co więcej, ma ona zastosowanie niezależnie od tego, z jakich krajów pochodzą strony transakcji i jakim pojazdem świadczony jest transport.

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej