Skład celny, czyli jak łatwo sprowadzać z zagranicy

Towary importowane do kraju z poza Unii Europejskiej są często obciążone podatkami, oraz cłem. W normalnej praktyce, podatki te są natychmiastowo płacone przez importera, nawet jeśli towary nie zostały jeszcze sprzedane. Skład celny to magazyn, w którym towary, które normalnie podlegałyby cłom importowym lub akcyzowym, mogą być przechowywane, przetwarzane lub poddawane dalszej produkcji bez konieczności płacenia cła oraz podatku VAT. Podatki te stają się wymagalne dopiero w momencie dystrybucji lub sprzedaży produktów.

Możliwość odroczenia płatności podatku importowego i akcyzowego daje firmom czas i elastyczność na magazynowanie, przepakowywanie lub planowanie dystrybucji swoich towarów, bez ponoszenia kosztów podatkowych.

Korzystanie ze składu lub magazynu celnego zmniejsza ryzyko, na jakie narażona jest firma. Pozwala firmom na import towarów w dużych ilościach i uniknięcie płacenia dużego rachunku podatkowego do czasu wygenerowania sprzedaży wystarczającej do pokrycia kosztów cła i podatku VAT.

Składowanie pod zamknięciem celnym może być szczególnie korzystne, jeśli importowane towary mają być reeksportowane do kraju trzeciego, ponieważ unika się kosztownego opodatkowania, gdyż są one po prostu w tranzycie. Podatek jest odroczony, a po ich eksporcie zobowiązanie jest anulowane. Być może największą korzyścią składowania celnego i akcyzowego jest przepływ gotówki, ponieważ unika się konieczności płacenia kosztów podatkowych do momentu otrzymania lub zapewnienia przychodów ze sprzedaży.

Towary mogą być przechowywane w składzie celnym bezterminowo. Magazynowanie pod zamknięciem celnym jest znaczącą zaletą dla klientów końcowych, ponieważ pozwala na zamawianie i przechowywanie towarów z wyprzedzeniem w stosunku do przewidywanego popytu, więc są gotowe do wysyłki w razie takiej potrzeby.

Ze względu na charakter i wartość przechowywanych towarów, magazyny celne mają zazwyczaj wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony, aby chronić zarówno towary, jak i osoby, które się nimi zajmują. Proces zatwierdzania przez Urząd Skarbowy ustanowienia składu celnego podlega starannej ocenie i regularnym audytom w celu zapewnienia utrzymania wysokich standardów magazynowania.

Oprócz składów celnych istnieją także magazyny czasowego składowania, inaczej zwane magazyny celne. Ich funkcja jest podobna do składów celnych, ale z jedną istotną różnicą – są to magazyny czasowego składowania, czyli złożone na nich towaru są z ograniczeniem czasowym. Standardowo czas składowania towarów nie może przekroczyć dwudziestu dni od złożenia skróconej deklaracji celnej. Owszem, można ten termin przedłużyć, ale tylko za zgodą Urzędu Celnego. Magazyn czasowego składowania to rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym, umożliwiający przesunięcie odpraw, w przypadku braku możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego i dopełnienia zobowiązań. Do najczęstszych przyczyn braku takiej możliwości zalicza się braki w dokumentacji, wymaganej do dokonania zgłoszenia. Mowa tutaj między innymi o:

  • Braku dokumentacji dotyczącej badań Stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  • Braku dokumentacji wymaganej przez Izbę handlową.

Towar można złożyć w magazynie czasowego składowania na czas dopełniania formalności, który nie może przekroczyć 90 dni. W tym czasie należy uzyskać wszelkie pozwolenia i dokonać skutecznego zgłoszenia celnego lub przenieść towar do składu celnego.

Aby złożyć towar w magazynie czasowego składowania niezbędne jest zgłoszenie towarów na podstawie deklaracji czasowego składowania. W wyjątkowych sytuacjach deklaracja może być zastąpiona przez przywozową deklarację skróconą, manifest ładunkowy lub inny dokument przewozowy, a także dokumenty handlowe, portowe lub transportowe.

W trakcie czasowego składowania towarów, właściciel ma do nich dostęp, ale do czasu odprawy ostatecznej lub przeniesienia go do składu celnego nie może dokonywać żadnych zmian na towarze – ani w zakresie zmiany wglądu, właściwości, czy opakowania.

Większość składów celnych znajduje się w pobliżu głównych portów i lotnisk, aby ułatwić przyjmowanie (i eksportowanie) towarów. Skład i magazyn celny operatora logistycznego KMC-SERVICES jest usytuowany w Modlniczce k. Krakowa., tuż przy autostradzie A4 oraz w bliskie odległości od lotniska Balice, to zaledwie 12 km do ścisłego centrum Krakowa, 150 km do południowej granicy kraju i centralne ułożenie względem wschodniej i zachodniej granicy Polski.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej