Jak przebiega procedura dopuszczenia do obrotu?

Dopuszczenie do obrotu – procedura nadająca towarowi niekrajowemu status celny towaru krajowego. Ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów niewspólnotowych na obszar celny Unii Europejskiej. Objęcie tą procedurą nadaje towarowi niewspólnotowemu status celny towaru wspólnotowego. Procedura ta wymaga spełnienia wszystkich formalności, a zwłaszcza uiszczenia opłat prawnie należnych, w szczególności należności celnych przywozowych. Dopiero po spełnieniu tych warunków można swobodnie dysponować towarem na danym obszarze celnym.

Jak działa procedura dopuszczenia do obrotu?

Objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu następuje na podstawie zgłoszenia celnego. Zasadą jest, że zgłoszenie do tej procedury powinno być złożone w formie pisemnej: elektronicznej bądź papierowej, chyba że przepisy prawa celnego przewidują możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej lub innej czynności uznanej za zgłoszenie (np. przejście zielonym pasem lub „nic do zgłoszenia”).

W przypadku zgłoszenia celnego w formie pisemnej zastosowanie ma formularz SAD, z którego dane wprowadzane są do systemu CELINA przez funkcjonariusza celnego. Odpowiednie karty zestawu dokumentu SAD są publikowane do pobrania na stronach internetowych MF zakładce przewidzianej dla zgłoszeń celnych. Szczegółowe informacje oraz instrukcja postepowanie są opublikowane na portalu PUESC.

Zgłoszenie w formie elektronicznej przesyła się do systemu AIS/IMPORT w formacie XML. Komunikat ten powinien być sporządzony zgodnie ze specyfikacją techniczną XML, opublikowaną na portalu PUESC. Do tej formy zgłoszenia celnego należy stosować zasady określone w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych oraz zasady określone w dokumencie AIS/IMPORT Informator dla podmiotów zaangażowanych w przywozowe procesy celne realizowane drogą elektroniczną. Powyższe dokumenty są opublikowane na portalu PUESC.

Co powinno zawierać zgłoszenie celne

Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu, poza dokumentami, należy dołączyć:

 • fakturę, na podstawie której zgłaszana jest wartość towarów,
 • specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,
 • pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z przywozem towarów,
 • dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeśli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy,
 • certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100 %) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji towarowej towaru,
 • gdy wymagane, na mocy art. 178 RWKC, zgłoszenie danych dla określenia wartości celnej zgłaszanych towarów, sporządzone zgodnie z warunkami ustanowionymi w tym artykule,
 • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów,
 • inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.

Faktura dołączana do zgłoszenia celnego powinna zawierać w szczególności:

 • nazwę i adres kontrahenta,
 • nazwę i adres nabywcy,
 • numer,
 • miejsce i datę wystawienia,
 • rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej, w walucie polskiej albo walucie obcej niebędącej walutą wymienialną,
 • warunki dostawy (wg. INCOTERMS 2000),
 • inne dane, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.

Towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej mogą być zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu jako jedna pozycja towarowa – zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym przywozowym i podatkowym, jeżeli:

 • są przeznaczone do działalności gospodarczej a ich łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 1 000 euro, lub
 • zgłoszeniem celnym objęte są towary zwolnione od należności celnych przywozowych.

Zgłoszenie w formie ustnej w procedurze dopuszczenia do obrotu może zostać złożone w przypadkach określonych w art. 135 rozporządzenia delegowanego, a zgłoszenie w formie czynności uznanej za zgłoszenie może być złożone w przypadkach określonych w art. 138 rozporządzenia delegowanego.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMC Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Balickiej 56, 30-149 Kraków, RODO@kmc-services.com.pl, zwana dalej Spółką, która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.
Czytaj więcej